1 person thinks this is good

    Thomas Ciszek

Discuss